13 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wprowadził bardzo ważny wymóg w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wystawić fakturę do paragonu fiskalnego. W przyszłości w takich okolicznościach niezbędny będzie m.in. NIP nabywcy na paragonie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 roku fakturę do paragonu fiskalnego będzie można wystawić tylko wtedy, gdy na takim paragonie znajdzie się NIP klienta, który skorzystał z usług firmy. Ponadto, funkcjonujące obecnie regulacje prawne przewidują sankcje, jakie wystąpią w przypadku złamania wspomnianej zasady. Co to oznacza dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury do paragonów fiskalnych?

 

Faktura do paragonu z NIP-em nabywcy – przepisy ustawy o VAT

Ustawa z 4 lipca 2019 roku, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła istotne zmiany w funkcjonujących przepisach. Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy korzystają z kas rejestrujących, kluczowe są w szczególności regulacje dotyczące wystawiania faktur do paragonów. W art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług dodano ust. 5-7, które mają następującą treść:

„5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”

 

Jak i kiedy umieścić NIP klienta na paragonie?

Umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym jest zależne od 2 kwestii. Wspomniane dane trzeba umieścić na dowodzie sprzedaży z kasy wtedy, gdy klient korzystający z usług firmy wyraźnie o to poprosi. Co więcej, można to zrobić wyłącznie w trakcie rejestrowania konkretnej transakcji przy użyciu urządzenia fiskalnego, czyli jeszcze przed „zamknięciem” i wystawieniem paragonu. Jeżeli dowód sprzedaży zostanie już wydrukowany i wydany klientowi, nie da się później umieścić na nim NIP-u nabywcy.

Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego z NIP-em nabywcy jest też zależny od funkcjonalności stosowanego urządzenia. Jeżeli kasa bądź drukarka rejestrująca, której przedsiębiorca używa do prowadzenia ewidencji, nie zapewnia zrealizowania dowodu sprzedaży z takimi danymi, podatnik nie musi spełniać prośby klienta. Powinien jednak liczyć się z tym, że odmowa może skutkować rezygnacją klienta z usług firmy.

 

Jak można wykorzystać paragon z NIP-em nabywcy?

Czy NIP nabywcy umieszcza się na paragonie fiskalnym wyłącznie po to, aby wspomniany dokument stanowił później podstawę do wystawienia odrębnej faktury? Odpowiedź brzmi: nie. Istotne jest jeszcze jedno zastosowanie takiego dowodu sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli kwota transakcji na paragonie fiskalnym, który zawiera NIP klienta, nie przekroczy 450 zł (100 euro), taki dokument można wykorzystać jako uproszczoną fakturę. Rozwiązanie to stanowi więc spore ułatwienie – zarówno dla nabywcy, jak i przedsiębiorcy.

Przykładowo: jeżeli klient prowadzi działalność gospodarczą i poprosi o umieszczenie swojego NIP-u na paragonie, a kwota transakcji nie przekroczy 450 zł (100 euro), będzie mógł, przy pomocy otrzymanego dokumentu, dokonać odliczenia w deklaracji VAT. Natomiast przedsiębiorca, który obsługuje takiego nabywcę, nie musi wówczas stosować dodatkowego urządzenia. Wystarczająca okaże się kasa lub drukarka, która wystawi paragon fiskalny z NIP-em klienta, czyli uproszczoną fakturę.